Investor Relations
Caybon is a world-leading digital media company focused on brand-driven content that drives tangible results

News

Kommuniké från årsstämma i Caybon Holding AB den 25 maj 2023

Vid årsstämma i Caybon Holding AB, org.nr 559049-5056, ("Bolaget") den 25 maj 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.caybon.com

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet m.m.

Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.  

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå för räkenskapsåret 2022 och att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade vidare att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Richard Båge, Johan Kinnander, Mats Hjerpe, Johanna Svensson och Eola Änggård Runsten. Det beslutades vidare att omvälja Johan Kinnander som styrelseordförande.

En presentation av styrelsens ledamöter finns på Bolagets webbplats.

Årsstämman beslutade vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 450 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kronor och att övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget eller företräder större aktieägare ska erhålla 150 000 kronor.

Årsstämman beslutade att för det fall styrelsen beslutar att inrätta ett revisionsutskott respektive ersättningsutskott, ska arvode för utskottsarbete utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställd i Bolaget eller företräder större aktieägare, med 25 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande samt med 12 500 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställd i Bolaget eller företräder större aktieägare.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Janing, Chief Financial Officer

Tel: +46 76 894 06 65

Email: johan.janing@caybon.com 

About Caybon

Caybon is a group of scalable, digitally focused marketing companies specialized in content and distribution products. The purpose is to offer advertisers and organizations a way to communicate with their target group in an editorial and relevant context. The various offerings include a range of options from online media, videos, performance related advertising, events as well as printed products. Revenues in turn are derived from content production as well as various forms of advertising solutions. The clients range from small to medium-sized companies all the way up to multinational groups. The client base is thus diversified in terms of both size, sector and geography. The five brands within the Group are grouped into two business segments: Campaigns and Platforms.

Find out more at www.caybon.com

 

IR contact